Estatuts i composició de la junta

Composició de la junta
PRESIDÈNCIA
SRA. LAURA PORCUNA

VICEPRESIDENTA
SRA. ROSA SAFONT

SECRETÀRIA
SRA. CATHERINE PHAE

TRESORERA
SRA. CRISTINA RIBAS

VOCAL I PRESIDENT COMISSIÓ RECEPLUS
SR. JORDI OROZCO

VOCAL - PORTAVEU
AVA AMB LA PREMSA
SRA. MAICA TERRONES

VOCAL - REPRESENTANT AVA
AMB LA CEA -
REPRESENTANT AVA
GRUP DE TREBALL TURISME CAMBRA I
PORTAVEU D'AQUEST
SRA. STEPHI BASTUS

Estatuts

GENERALITATS

Amb la denominació ASSOCIACIÓ D’AGÈNCIES DE VIATGE D’ANDORRA, abreujadament AVA, es constitueix una associació sense ànim de lucre.

L'associació té el domicili social al Principat d'Andorra, antic Carrer Major, 18 PB, local 2, AD500 ANDORRA LA VELLA parròquia d'Andorra la Vella.

L’associació pot traslladar la seu social per acord de l’Assemblea General.

L’associació té per objecte promoure i coordinar la professionalitat i actuació de les agències de viatge amb radicació a Andorra, per la defensa dels seus interessos professionals i el constant assoliment d’una millora i eficàcia en la prestació dels serveis propis de les Agències de Viatge.

L’associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

L’associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l’objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d’acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l’ordenament.

L’associació es constitueix per una durada indefinida, a partir del mateix dia en què adquireix personalitat jurídica, d’acord amb la legislació vigent de les Valls.

L’associació té personalitat i capacitat jurídica pròpies i es basa en principis democràtics. Es regeix per la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000; pel Reglament del Registre d’Associacions, de l’1 d’agost del 2001, aprovat per Decret de l’1 d’agost del 2001; per aquests Estatuts i pels acords adoptats vàlidament pels seus òrgans.

ELS SOCIS

1. Poden formar part de l’associació els titulars i/o representants legals de les agencies de viatge degudament autoritzats per a operar a Andorra, amb despatx obert al públic i personal permanent al Principat que sol·licitin la seva adscripció a l’Associació i que reuneixin les degudes condicions per a ésser membres de la mateixa.

2. Les sol·licituds d’admissió s’han d’adreçar a la Junta Directiva. Per a poder ser admeses s’haurà d’acreditar la titularitat i adjuntar les autoritzacions atorgades pels Comuns i Govern. Així mateix, s’haurà d’acceptar i signar el codi deontològic de l’Associació.

3. Els socis es classifiquen en diverses classes:
a) Agències emissores
b) Agències receptives
c) Agències mixtes

Els membres tenen dret a separar-se de l’associació i no poden ser obligats a romandre-hi en contra de la seva voluntat. Qualsevol membre podrà donar-se de baixa de l’Associació mitjançant carta certificada adreçada a la Junta Directiva, exposant els motius, essent acceptada si l’associat està al corrent de la quota corresponent.

L’exclusió d’un membre vindrà sotmesa a la decisió de l’Assemblea General.

En qualsevol cas, la condició de membre es perd en els casos següents:
a) La manca de pagament de qualsevulla quota en els terminis establerts
b) La contravenció dels objectius de l’Associació
c) L’incompliment de qualsevol article del Codi deontològic

I. Drets dels socis

Els membres de l’associació tenen dret a:

1. Assistir i a participar a les assemblees generals personalment.
2. Votar en els altres òrgans de l’associació de què formin part.
3. Ser elegibles com a membres de la Junta Directiva i Presidència de les Comissions.
4. Ser informats de les activitats de l’associació i a prendre-hi part.
5. Ser informats del funcionament de l’associació i, especialment, de les decisions de la Junta Directiva, de l’estat de comptes i de les relacions de l’associació amb els poders públics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol•licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals.
6. Separar-se de l’associació. Si la persona que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol·licitar al Registre l’anotació de la seva separació.
7. Els socis que hagin fet constar a l’acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l’associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents d’haver-lo aprovat.
8. Els socis que hagin impugnat un acord poden sol•licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.

II. Deures dels socis

Els membres de l’associació tenen els deures següents:

1. El pagament de la quota d’associat en els terminis establerts
2. Ser lleials als objectius i a les finalitats de l’associació i actuar per assolir-los.
3. Contribuir al sosteniment de l’associació.
4. Respectar i complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació.
5. Respectar el codi deontològic de l’Associació
6. Respectar tota reglamentació interna o externa relativa al bon funcionament de les agències de viatge.
7. A falta de candidatures, l’Assemblea General podrà designar els membres de la Junta Directiva prioritzant aquells associats que no n’hagin format part en els últims cinc anys.

Els incompliments per part dels membres de l’Assemblea vers els Estatuts, el codi deontològic i els deures que els imposin, i les actuacions contràries a dret poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus.

III. Infraccions

Són infraccions lleus:

1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
2. Que els membres de la Junta Directiva no assisteixin a les reunions sense cap causa justificada.
3. En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l’associació o per als associats o que la infracció no hagi estat qualificada de greu o molt greu.

Són infraccions greus:

1. No respectar o complir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels òrgans de l’associació.
2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària acordada vàlidament per l’òrgan competent en el moment en què es requereixi.
4. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts o del codi deontològic si provoca un perjudici per a l’associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada de lleu o molt greu.

Són infraccions molt greus:

1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el patrimoni o en el bon nom de l’associació.
2. Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers l’associació o qualsevol dels seus membres.
3. La reincidència en dues infraccions lleus pot comportar que l’òrgan competent qualifiqui de greu el fet infractor.

IV. Sancions

1. D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents:
a. Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b. Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de l’associació per un termini d’un any.
c. Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de l’associació.

2. L’avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la persona per informar-lo dels punts que ha infringit i per demanar-li que corregeixi un comportament no adequat i que no hi reincideixi.

3. L’aplicació i la duració de la baixa temporal es fixaran d’acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de l’Associació i també de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir.

4. La baixa definitiva de la condició de membre de l’Associació només es pot aplicar en el cas que se l’hagi sancionat prèviament amb un mínim de dues baixes temporals.

V. Procediment sancionador

1. L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la Junta Directiva escollits per la mateixa Junta Directiva.
2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l’associació.
3. Quan s’incoï un expedient sancionador, s’ha de comunicar mitjançant una carta certificada amb avís de recepció al soci de l’associació subjecte de l’expedient, per informar-lo de les presumptes infraccions que hagi pogut cometre i de les sancions que comporten.
4. Tanmateix, se li ha de concedir un termini no inferior a 15 dies perquè pugui ser escoltat i perquè proposi les al•legacions que consideri pertinents.
5. El presumpte infractor ha de manifestar les al•legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l’associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no pot ser inferior a set dies.
6. Quan la Junta Directiva rebi les al•legacions, les ha de trametre a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al•legacions, ha de decidir si arxiva definitivament l’expedient sancionador o si, en cas contrari, les actuacions s’eleven a proposta de resolució o sanció.
7. La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, s’ha de notificar per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l’expedient en el termini màxim d’una setmana.
8. La proposta de sanció ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim els aspectes següents:
a) Els fets objecte de l’expedient sancionador.
b) El tipus d’infracció que comporten els fets esmentats.
c) El responsable o l’autor de la infracció o de les infraccions.
d) La sanció que l’òrgan instructor proposa per al responsable o per a l’autor de la infracció o de les infraccions.

9. Quan s’hagi establert la proposta de sanció i s’hagi notificat al soci subjecte de l’expedient sancionador, s’ha de convocar l’Assemblea General que per majoria simple ha de decidir sobre la procedència o la improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.

10. La resolució de l’expedient sancionador s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d’una setmana des que l’Assemblea General ha pres l’acord corresponent.

11. Sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin, el soci sancionat té dret a recórrer la sanció que se li ha imposat davant de la Junta Directiva de l’associació mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de l’expedient sancionador. La interposició del recurs esmentat suspèn l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la resolució.
transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el recurs esmentat davant de la Junta Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva.

12. Després de rebre l’escrit de recurs, la Junta Directiva l’ha de traslladar a l’òrgan d’apel•lació, el qual el componen tres membres de la Junta Directiva que no han format part de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador.

13. L’òrgan d’apel•lació ha de notificar la resolució del recurs a la persona interessada mitjançant una carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

14. Els terminis computen per dies hàbils.

15. Tots els recursos proposats ho són sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin.

ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació es regirà i quedarà administrada per l’Assemblea General, La Junta Directiva i les Comissions.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i en formen part tots els membres.

És l’òrgan de formació i expressió de la voluntat de l’Associació, les seves decisions obliguen a tots els associats, sempre que hagin estat adoptades de conformitat amb els presents Estatuts.

L’Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.

 • Competències

L’Assemblea General Ordinària tindrà, entre altres, les funcions següents:

 • Proposar i acordar les línies generals d’actuació per la bona marxa de l’Associació.
 • La modificació dels Estatuts per majoria de vots dels assistents i representats.
 • L’elecció dels càrrecs de President i Vicepresident de la Junta.
 • El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres per majoria dels assistents i representats.
 • L’aprovació del pressupost anual, que ha de contenir l’expressió de les quotes o les aportacions exigibles als socis, i l’aprovació de la liquidació del pressupost anterior.
 • La incorporació de l’associació a una altra associació o a una unió d’associacions, així com la creació d’una altra associació.
 • La separació definitiva de l’associació dels seus membres després de l’expedient disciplinari corresponent.
 • La dissolució de l’associació.
 • Fixar les quotes anyals que escaiguin per al bon funcionament de l’Associació.
 • Debatre sobre el compliment dels objectius de l’Associació.
 • En general discutir i adoptar els acords que puguin interessar a l’Associació
 • Sessions

L’Assemblea General s’ha de reunir un cop l’any en sessió ordinària.

Assemblea General extraordinària

La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General. En el cas que la convocatòria sigui a instància dels socis, han d’adreçar la sol·licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.

 • Quòrum

La constitució vàlida de l’Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats la meitat dels membres de dret, en primera convocatòria, quedant vàlidament constituïdes en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

 • Convocatòria

La Junta Directiva ha de convocar mitjançant correu electrònic les sessions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General amb una antelació mínima de 15 dies hàbils, i ha d’indicar l’ordre del dia i el lloc, la data i l’hora de reunió. Pot contenir les mateixes indicacions referides a una segona convocatòria pel cas que la primera no reunís el quòrum suficient. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer, com a mínim, mitja hora.
Una desena part dels membres de dret de l’Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d’incloure noves qüestions a l’ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 8 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d’incloure a l’ordre del dia les qüestions que demanin aquests membres.

 • Assistència a les Assemblees

Tots els associats tenen dret a l’assistència a les Assemblees, tant Ordinàries com Extraordinàries.
Gaudeixen del dret de vot tots els associats presents que estiguin al corrent de pagament de les quotes.

 • Acords

Els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria dels assistents i dels representats, llevat per a les matèries en què els Estatuts o la legislació ho disposin altrament

Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit en una acta que ha de firmar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de l’Assemblea General. El secretari ha de certificar aquestes còpies.
Els membres de dret de l’Assemblea poden delegar el seu vot en un altre membre de l’associació que els representi.

Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que disposin d’una delegació de vot de membres absents han de fer constar aquesta circumstància a l’inici de la sessió.

Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la mateixa reunió, que el seu vot consti a l’acta.

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern i de gestió de l’associació, que la representa en les relacions amb tercers i amb els poders públics, inclosa la representació en un judici.

L’Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva.

 1. Funcions

La Junta Directiva té els més amplis poders per administrar l’Associació, i són de la seva competència tots aquells afers que no estan expressament atribuïts a l’Assemblea.

La Junta Directiva té les funcions següents:

    1. Designar un secretari i un tresorer.


    1. Fixar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General.

    2. Qualsevol altra funció que als Estatuts no s’hagi atribuït a cap òrgan.

    3. Coordinar i dirigir els treballs que es portin a terme per acord de l’Assemblea.

    4. Executar els acords presos per l’Assemblea.

    5. Autoritzar totes les despeses, tenint en compte que no es pot contreure cap deute que ultrapassi els ingressos de l’Associació

    6. Acordar les baixes d’Associats que procedeixi

    7. Presentar anualment l’estat de comptes i una memòria de les activitats a l’Assemblea.

    8. Acordar reunions extraordinàries per convocatòria del President o per requeriment d’una quarta part dels membres.

 1. Composició i estructura

Formaran la Junta Directiva un mínim de 5 associats i un màxim d’onze, que seran: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i d’un a sis vocals.

 1. Procediment de designació dels membres

L’Assemblea General elegeix i cessa lliurement i per sufragi els membres de la Junta Directiva.

Per ser elegit membre de la Junta Directiva, es requerirà, com a requisit indispensable, ser major d’edat i resident al Principat d’Andorra.

Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de la Junta Directiva que convoca i gestiona el procés electoral. En especial, cal assegurar-los l’accés als membres de l’associació pel mateix procediment durant el període electoral.

El nomenament i el cessament dels membres de la Junta Directiva s’han de comunicar al Registre d’Associacions perquè s’hi inscriguin.

 1. Durada del càrrecs de la Junta Directiva:

Els membres de la Junta Directiva seran elegits per 4 anys i la durada dels càrrecs de 1 any.

La Presidència i Vicepresidència de la Junta serà renovada anualment i seran nomenats per assemblea seguint l’ordre alfabètic de les empreses associades, com a excepció l’inici de la rotació correspondrà a l’acord pres en l’Assemblea General de data 7 de febrer 2017, en el seu punt 4º.

La resta de membres de la Junta es renovarà cada dos anys per meitat, cessant cada cop la meitat dels membres, quedant l’altra meitat en funcions, fins a les noves eleccions, podent ésser reelegits. Com a excepció la primera meitat de la Junta Directiva serà renovada a l’any de la seva constitució.

 1. Acords

Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria dels membres. El vot del president és diriment en cas d’empat.

Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit en una acta que ha de signar el secretari amb el vistiplau del president. Qualsevol associat té dret a sol·licitar i a obtenir una còpia, total o parcial, de les actes de les reunions de la Junta Directiva. El secretari ha de certificar aquestes còpies.

Qui voti en contra d’un acord determinat pot demanar, a la mateixa reunió on s’ha pres, que el seu vot consti a l’acta.

 1. Convocatòria

El president convoca la Junta Directiva amb un mínim de 3 dies d’antelació i ha de fixar l’ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

Un terç dels membres de la Junta poden sol·licitar-ne la convocatòria al president, que l’ha de fer efectiva en el termini de 5 dies .

Els membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió a l’ordre del dia amb una antelació de quaranta-vuit hores a la reunió.

 1. Quòrum

La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència de 3 dels membres. La Junta també queda vàlidament constituïda sense convocatòria prèvia si es reuneixen tots els membres i acorden per unanimitat constituir-se en sessió.

En cas que no s’assoleixi el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per elegir una nova Junta Directiva.

 1. Responsabilitat

Els membres de la Junta Directiva responen davant de l’associació, dels socis i de tercers per les actuacions que facin en exercici dels seus càrrecs i que siguin contràries a la Llei o als Estatuts i pels danys i pels perjudicis causats amb dol o negligència.

La responsabilitat dels membres de la Junta Directiva és solidària respecte a les actuacions acordades de manera col·legiada, llevat que hagin fet constar en acta la seva oposició a l’acord. També és solidària sempre que l’acció o l’omissió que la genera no es pugui atribuir a un o més membres de manera individual i exclusiva.

L’Associació podrà crear comissions amb una finalitat ben determinada, ja sigui de funcionament intern de l’Associació com de realització d’activitats externes al compliment dels objectius de l’Associació.

Les comissions són creades per acord de la Junta Directiva que els atribueix una parcel•la determinada de responsabilitat i escull els membres que han de constituir-les en nombre no inferior a quatre.

Els membres de les Comissions es poden renovar anualment.

ALTRES

Els socis que hagin fet constar a l’acta de la reunió de l’Assemblea General o de la Junta Directiva el vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el vot, poden impugnar-lo judicialment si és contrari a la Llei o a aquests Estatuts, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d’uns altres socis o dels interessos de l’associació, en el termini dels trenta dies següents al dia que s’ha adoptat l’acord.
Els socis que hagin impugnat un acord poden sol•licitar al Registre l’anotació marginal de la impugnació.
L’Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta dels assistents i dels representats, que una determinada controvèrsia se sotmeti a arbitratge.

La modificació dels Estatuts s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels assistents i dels representats a l’Assemblea General.
No obstant això, la modificació de l’Article 11 (domicili social), l’Article 6, punt 3 (Classificació dels socis) i l’Article 11 (La Junta Directiva) es pot aprovar per majoria simple.

Constitueixen els recursos de l’associació les quotes i, si escau, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l’Assemblea General, i també les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i les rendes dels béns i per les donacions, les subvencions i les aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que pogués obtenir d’acord amb la normativa vigent.

Tots els recursos de l’entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als socis.

El patrimoni de l’associació està format per tots els béns i els drets que posseeixi en el moment en què es constitueixi i els que adquireixi en el futur.

Els llibres d’inventari de béns i els llibres de comptabilitat, que poden consultar tots els socis, els ha de diligenciar el Registre d’Associacions i els han de firmar el president i el secretari.

L’associació es dissol:

1. Per acord de l’Assemblea General.
2. Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas, el president de l’associació ha de portar al Registre d’Associacions el llibre de socis actualitzat per certificar, sota la seva responsabilitat, la correspondència amb la realitat.
3. Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal.
4. Per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l’objecte social o impossibilitat de dur a terme la finalitat per a la qual es va constituir.

En el cas de l’apartat 4 d’aquest article, l’Assemblea General ha d’acordar la dissolució de l’associació. En cas que no es convoqui segons el que estableixen aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, la qual ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea General s’ha de pronunciar expressament sobre la qüestió de la dissolució.

Una vegada s’ha adoptat l’acord o la resolució de dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l’Assemblea o per l’autoritat judicial s’han de constituir en liquidadors de l’associació.

L’administració de l’associació correspon als liquidadors a partir del moment en què es nomenin.

Amb la finalitat de liquidar l’associació els liquidadors han de:

1. Cobrar els crèdits pendents.
2. Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi liquidat.
3. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
4. Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, i en cap cas poden autoritzar-ne el repartiment entre els socis ni cedir-lo a persones o entitats amb afany de lucre.
5. Sol•licitar al Registre d’Associacions la cancel•lació de l’associació.
6. Dur a terme les operacions de liquidació necessàries per a la dissolució de l’associació.

Descarrega't els Estatuts de l'AAVA