Estatuts i composició de la junta

Composició de la junta
PRESIDENTA
SRA. MÒNICA PASCUAL

VICEPRESIDENTA
SRA. MAICA TERRONES

SECRETARIA
SRA. ROCÍO BLANCO

TRESORERA
SRA. BEA ALVAREZ

VOCAL
SRA. BIANCA MEEUWISSEN

VOCAL
SRA. LAURA PORCUNA

VOCAL
SRA. STEPHI BASTUS

VOCAL
SRA. VIRGINIE SERRANO

Estatuts

L'ASSOCIACIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGE D'ANDORRA (A.V.A.), es regirà per les Ordinacions I, del 1 de juny de 1950 i III, apartat 2on., del 28 de juny de 1968, i per les altres normes que, sobre aquesta matèria, pugui aprovar el M.I. Consell General de les Valls i pels presents Estatuts.

Els objectius de l'associació són els de promoure i coordinar la professionalitat i actuació de les agències de viatge amb radicació a Andorra, per la defensa dels seus interessos professionals i el constant assoliment d'un millorament i eficàcia en la prestació dels serveis propis de les Agències de Viatges.

Per assolir aquests objectius l'associació podrà, entre altres, utilitzar tots els mitjans legals al seu abast per evitar l'intrusisme professional i la competència deslleial, portar un registre dels associats, mantenir informats als associats de les actuacions i disposicions administratives que siguin d'interès i que afectin a l'exercici de l'activitat.

El domicili de l'ASSOCIACIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGE D'ANDORRA (A.V.A.) es fixa a Andorra la Vella, Hotel Plaza, Carrer Na Maria Pla, 19, i pot ésser traslladat a tot altre lloc, dins del Principal, per acord de l'assemblea de socis, adoptat d'acord amb les disposicions dels presents Estatuts.

L'associació tindrà una durada indefinida, a partir del mateix dia en que adquireixi personalitat jurídica, d'acord amb la legislació vigent a les valls.

Podran formar part de l'Associació dels titulars i/o representants legals de les agències de viatge degudament autoritzats per a operar a Andorra i amb radicació al Principat que sol•licitin la seva adscripció a l'Associació i que reuneixin les degudes condicions per a ésser membres de la mateixa.

Per a poder ésser membre de l'Associació haurà d'acreditar-se la titularitat i autoritzacions atorgades pels Comuns i Govern i presentar la corresponent sol•licitud d'admissió a la Junta Directiva.

La qualitat d'associat comporta l'acceptació dels presents estatuts i dels acords que vàlidament adopti l'associació a través dels seus òrgans de gestió i administració.

Qualsevol associat podrà donar-se de baixa de l'Associació, mitjançant carta certificada adreçada a la Junta Directiva, exposant els motius, essent acceptada si l'associat està al corrent del pagament de la quota corresponent.

L'exclusió d'un membre vindrà sotmesa, previ informe de la Junta Directiva, a la decisió de l'Assemblea General, que si ho creu convenient ho sotmetrà a votació, havent d'assolir l'acord favorable de les tres quartes parts dels membres assistents a dita assemblea.

Seran motius d'exclusió la manca de pagament de qualsevulla quota i la contravenció dels objectius de l'Associació.

Cada associat haurà de satisfer en concepte de quota anyal, la quantitat que acordi l'Assemblea General. El pagament de la quota donarà dret al lliurament d'un carnet d'associat.

L'associació es regirà i quedarà administrada per l'Assemblea General, la Junta Directiva i les Comissions.

És l'òrgan de formació i expressió de la voluntat de l'Associació, les seves decisions obliguen a tots els associats, sempre que hagin estat adoptades de conformitat amb els presents Estatuts.

L'assemblea General podrà ésser Ordinària o Extraordinària.

 • 10.1) Assemblea Ordinària. – Es reunirà un cop a l'any, i tindrà, entre altres, les següents atribucions:
  • 10.1.1) Proposar i acordar les línies generals d'actuació per la bona marxa de l'Associació.
  • 10.1.2) Elegir i renovar els membres de la Junta Directiva.
  • 10.1.3) Acordar les modificacions que calguin dels presents Estatuts.
  • 10.1.4) Fixar les quotes anuals que escaiguin per el bon funcionament de l'Associació.
  • 10.1.5) Debatre sobre el compliment dels objectius de l'Associació.
  • 10.1.6) En general, discutir i adoptar els acords que puguin interessar a l'Associació.
 • 10.2) Assemblea Extraordinària.-

  Es reunirà sempre que la convoqui la Junta Directiva o a sol•licitud d'una quarta part dels associats. La petició ha d'adreçar-se per escrit a la Junta Directiva amb la indicació de l'ordre del dia que es proposa. La Junta Directiva resta obligada a donar curs a la convocatòria dins els quinze dies següents al de la petició i ha de respectar íntegrament l'ordre del dia proposat pels sol•licitants, però pot afegir-hi altres punts si ho considera pertinent.

 • 10.3) Convocatòria.-

  L'Assemblea Ordinària, com l'Extraordinària, són convocades pel President de la Junta Directiva mitjançant lletra adreçada als socis amb una anel•lació mínima de vuit dies a aquells que l'Assemblea hagi de celebrar-se. La convocatòria contindrà l'expressió del lloc, dia i hora de la reunió i l'ordre del dia dels assumptes que hagin de tractar-se; pot contenir les mateixes indicacions referides a una segona convocatòria pel cas que la primera no reunís el quòrum suficient. Entre la primera i la segona convocatòria ha de transcórrer com a mínim mitja hora.

  Malgrat tot, la Junta General podrà celebrar-se vàlidament, sense necessitat de convocatòria ni de cap altre requisit, sempre que es trobin reunits tots els membres, i per unanimitat acordin constituir-se en Junta General.

 • 10.4) Assistència a les Assemblees.-

  Tots els associats tenen dret a l'assistència a les Assemblees, tant Ordinàries com Extraordinàries.

  Gaudeixen del dret de vot tots els associats presents que estiguin al corrent de pagament de les quotes.

 • 10.5) Quòrum i acords de les Assemblees.-

  Per tal que les Assemblees Ordinàries com Extraordinàries quedin vàlidament constituïdes, cal que hi assisteixi la meitat dels associats en primera convocatòria, quedant vàlidament constituïdes en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

  Els acords de les Assemblees Ordinàries s'adoptaran per majoria d'associats assistents i les Extraordinàries per meitat dels associats que tinguin dret de vot, llevat de la modificació dels presents Estatuts que requeriran l'acord favorable de dos terços dels associats.

L'Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva.

 • 11.1) Composició.

  Formaran la Junta Directiva un mínim de cinc associats i un màxim d'onze, que seran: el President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer, i de un a sis vocals.

  Per ésser elegit membre de la Junta Directiva, es requerirà com a requisit indispensable, ésser major d'edat i resident al Principal d'Andorra.

  La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de dos anys. La Junta es renovarà per meitat, cessant cada cop la meitat dels membres, quedant l'altra meitat en funcions. Fins a les noves eleccions, podent ésser reelegits. Com a excepció del que es diu en el paràgraf anterior, la primera meitat de la Junta Directiva serà renovada a l'any de la seva constitució.

 • 11.2) Funcions.

  La Junta directiva té els més amplis poders per administrar l'Associació, i són de la seva competència tots aquells afers que no estan expressament atribuïts a l'Assemblea.

  Són atribucions a la Junta Directiva:

  • 11.2.1) Coordinar i dirigir els treballs que es portin a terme per acord de l'Assemblea.
  • 11.2.2) Executar els acords presos per l'Assemblea.
  • 11.2.3) Autoritzar totes les despeses, tenint en compte que no es pot contreure cap deute que ultrapassi els ingressos de l'Associació.
  • 11.2.4) Acordar les baixes d'associats que procedeixin.
  • 11.2.5) Presentar anualment l'estat de comptes i una Memòria de les activitats a l'Assemblea.
  • 11.2.6) Fixar el lloc, data i Ordre del Dia de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries de l'Associació.
  • 11.2.7) Acordar reunions extraordinàries per convocatòria del President o per requeriment d'una quarta part dels membres.
 • 12.1) Dins l'Associació podran crear-se comissions amb una finalitat ben determinada, ja sigui de funcionament intern de l'Associació com de realització d'activitats externes adreçades al compliment dels objectius de l'Associació.
 • 12.2) Les Comissions són creades per acord de l'Assemblea General que els atribueix una parcel•la determinada de la responsabilitat i escull els membres que han de constituir-les en nombre no inferior a tres ni superior a cinc.
 • 12.3) Els membres de les Comissions es renoven anualment.

L'Assocoació es dissoldrà, si ho acorda l'Assemblea Extraordinària convocada a tal efecte per acord de les tres quartes parts dels membres. No es podrà dissoldre l'Associació si hi ha deu associats que es facin càrrec de la continuïtat de la mateixa o en el cas que un dels socis fundadors es responsabilitzi de donar continuïtat a l'Associació.

Acordada la dissolució, es nomenarà una Comissió de liquidació que cobrarà tots els crèdits i satisfarà els deutes pendents i realitzarà els actiu.

Descarregat els Estatuts de l'AAVA